skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (20022014)

Cesar Zucco Jr

Brazilian political science review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002-2014)*

Zucco, Cesar

Brazilian Political Science Review, 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19813821

Truy cập trực tuyến

3
The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (20022014)

Zucco Jr., Cesar

Brazilian Political Science Review, 04/2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1981-38212014000200006

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (20022014)

Zucco Jr, Cesar

Brazilian Political Science Review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: 10.1590/1981-38212014000200006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...