skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight

Rijken, M J ; Rijken, J A ; Papageorghiou, A T ; Kennedy, S H ; Visser, G H A ; Nosten, F ; Mcgready, R

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, May 2011, Vol.118(6), pp.671-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 21332632 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02880.x

Truy cập trực tuyến

2
Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight: Malaria in pregnancy: difficulties in measuring birthweight
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight: Malaria in pregnancy: difficulties in measuring birthweight

Rijken, Mj ; Rijken, Ja ; Papageorghiou, At ; Kennedy, Sh ; Visser, Gha ; Nosten, F ; Mcgready, R

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 05/2011, Vol.118(6), pp.671-678 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02880.x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight

Rijken, Mj ; Rijken, Ja ; Papageorghiou, At ; Kennedy, Sh ; Visser, Gha ; Nosten, F ; Mcgready, R

Bjog, 2011, Vol.118(6), p.671-678 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02880.x ; PMCID: 3118281 ; PMID: 21332632

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight.(Report)

Rijken, Mj ; Rijken, Ja ; Papageorghiou, At ; Kennedy, Sh ; Visser, Gha ; Nosten, F. ; Mcgready, R.

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, May, 2011, Vol.118(6), p.671(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1470-0328

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight.(Report)

Rijken, Mj ; Rijken, Ja ; Papageorghiou, At ; Kennedy, Sh ; Visser, Gha ; Nosten, F. ; Mcgready, R.

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, May, 2011, Vol.118(6), p.671(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1470-0328

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...