skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebo nyunda: Is it decolonising early childhood education in Bandung, Indonesia?

Yulindrasari Hani ; Djoehaeni Heny

Journal of pedagogy (Warsaw), 01 June 2019, Vol.10(1), pp.57-75 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1338-2144 ; DOI: 10.2478/jped-2019-0003

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebo Nyunda: Is It Decolonising Early Childhood Education in Bandung, Indonesia?

Yulindrasari, Hani ; Djoehaeni, Heny

Journal of Pedagogy, June 2019, Vol.10(1), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1338-1563 ; DOI: 10.2478/jped-2019-0003

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebo nyunda: Is it decolonising early childhood education in Bandung, Indonesia?

Yulindrasari, Hani ; Djoehaeni, Heny

Journal of Pedagogy, 2019, Vol.10(1), pp.57-75 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13381563 ; E-ISSN: 13382144 ; DOI: 10.2478/jped-2019-0003

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...