skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kawasaki, Megumi xóa Chủ đề: Hochdruck (Mechanik) xóa Chủ đề: Disks xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhilyaev, Alexander xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using high-pressure torsion to process an aluminum-magnesium nanocomposite through diffusion bonding

Kawasaki, Megumi ; Ahn, Byungmin ; Lee, Hanjoo ; Zhilyaev, Alexander ; Langdon, Terence

Journal of Materials Research, Jan 14, 2016, Vol.31(1), pp.88-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2015.257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Hanjoo
  2. Langdon, Terence G.
  3. Langdon, Tg
  4. Ahn, Byungmin
  5. Zhilyaev, AP

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...