skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Women and the New Nationalism.(Report)

Davis-Packard, Kent

Studies in Ethnicity and Nationalism, 2017, Vol.17(2), p.149(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1473-8481 ; DOI: 10.1111/sena.12246

Toàn văn không sẵn có

2
Introduction: Women and the New Nationalism: Introduction: Women and the New Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Women and the New Nationalism: Introduction: Women and the New Nationalism

Davis-Packard, Kent

Studies in Ethnicity and Nationalism, 10/2017, Vol.17(2), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/sena.12246

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Women and the New Nationalism

Davis‐Packard, Kent

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12246

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...