skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Associations with Valvular Calcification and Aortic Stenosis

Thanassoulis, George ; Campbell, Catherine Y. ; Owens, David S. ; Smith, Gustav ; Smith, Albert V. ; Peloso, Gina M. ; Kerr, Kathleen F. ; Pechlivanis, Sonali ; Budoff, Matthew J. ; Harris, Tamara B. ; Malhotra, Rajeev ; O'Brien, Kevin D. ; Kamstrup, Pia R. ; Nordestgaard, Borge G. ; Tybjaerg-Hansen, Anne ; Allison, Matthew A. ; Aspelund, Thor ; Criqui, Michael H. ; Heckbert

New England Journal of Medicine, 2013, Vol.368(6), pp.503-512 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0028-4793 ; ISSN: 0028-4793 ; PMID: 23388002 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1109034

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic associations with valvular calcification and aortic stenosis

Thanassoulis, George ; Campbell, Catherine Y ; Owens, David S ; Smith, J Gustav ; Smith, Albert V ; Peloso, Gina M ; Kerr, Kathleen F ; Pechlivanis, Sonali ; Budoff, Matthew J ; Harris, Tamara B ; Malhotra, Rajeev ; O'Brien, Kevin D ; Kamstrup, Pia R ; Nordestgaard, Børge G ; Tybjaerg-Hansen, Anne ; Allison, Matthew A ; Aspelund, Thor ; Criqui

The New England journal of medicine, 07 February 2013, Vol.368(6), pp.503-12 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 23388002 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1109034

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Associations with Valvular Calcification and Aortic Stenosis

Thanassoulis, George ; Campbell, Catherine Y ; Owens, David S ; Smith, J. Gustav ; Smith, Albert V ; Peloso, Gina M ; Kerr, Kathleen F ; Pechlivanis, Sonali ; Budoff, Matthew J ; Harris, Tamara B ; Malhotra, Rajeev ; O'brien, Kevin D ; Kamstrup, Pia R ; Nordestgaard, Børge G ; Tybjaerg - Hansen, Anne ; Allison, Matthew A ; Aspelund, Thor ; Criqui, Michael H ; Heckbert, Susan R ; Hwang, Shih - Jen ; Liu, Yongmei ; Sjogren, Marketa ; Van Der Pals, Jesper ; Kälsch, Hagen ; Mühleisen, Thomas W ; Nöthen, Markus M ; Cupples, L. Adrienne ; Caslake, Muriel ; Di Angelantonio, Emanuele ; Danesh, John ; Rotter, Jerome I ; Sigurdsson, Sigurdur ; Wong, Quenna ; Erbel, Raimund ; Kathiresan, Sekar ; Melander, Olle ; Gudnason, Vilmundur ; O'donnell, Christopher J ; Post, Wendy S

The New England Journal of Medicine, 2013, Vol.368(6), pp.503-512 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1109034

Toàn văn sẵn có

4
Genetic Associations with Valvular Calcification and Aortic Stenosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Associations with Valvular Calcification and Aortic Stenosis

Thanassoulis, George ; Campbell, Catherine Y. ; Owens, David S. ; Smith, J. Gustav ; Smith, Albert V. ; Peloso, Gina M. ; Kerr, Kathleen F. ; Pechlivanis, Sonali ; Budoff, Matthew J. ; Harris, Tamara B. ; Malhotra, Rajeev ; O'Brien, Kevin D. ; Kamstrup, Pia R. ; Nordestgaard, Børge G. ; Tybjaerg-Hansen, Anne ; Allison, Matthew A. ; Aspelund, Thor ; Criqui, Michael H. ; Heckbert, Susan R. ; Hwang, Shih-Jen ; Liu, Yongmei ; Sjogren, Marketa ; van Der Pals, Jesper ; Kälsch, Hagen ; Mühleisen, Thomas W. ; Nöthen, Markus M. ; Cupples, L. Adrienne ; Caslake, Muriel ; Di Angelantonio, Emanuele ; Danesh, John ; Rotter, Jerome I. ; Sigurdsson, Sigurdur ; Wong, Quenna ; Erbel, Raimund ; Kathiresan, Sekar ; Melander, Olle ; Gudnason, Vilmundur ; O'Donnell, Christopher J. ; Post, Wendy S.

New England Journal of Medicine, 02/07/2013, Vol.368(6), pp.503-512 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1109034

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic associations with valvular calcification and aortic stenosis.(Report)

Thanassoulis, George ; Campbell, Catherine Y. ; Owens, David S. ; Smith, J. Gustav ; Smith, Albert V. ; Peloso, Gina M. ; Kerr, Kathleen F. ; Pechlivanis, Sonali ; Budoff, Matthew J. ; Harris, Tamara B. ; Malhotra, Rajeev ; O'brien, Kevin D. ; Kamstrup, Pia R. ; Nordestgaard, Borge G. ; Tybjaerg - Hansen, Anne ; Allison, Matthew A. ; Aspelund, Thor ; Criqui, Michael H. ; Heckbert, Susan R. ; Shih - Jen Hwang ; Yongmei Liu ; Sjogren, Marketa ; Van Der Pals, Jesper ; Kalsch, Hagen ; Muhleisen, Thomas W. ; Nothen, Markus M. ; Cupples, L. Adrienne ; Caslake, Muriel ; Di Angelantonio, Emanuele ; Danesh, John ; Rotter, Jerome I. ; Sigurdsson, Sigurdur ; Quenna Wong ; Erbel, Raimund ; Kathiresan, Sekar ; Melander, Olle ; Gudnason, Vilmundur ; O'donnell, Christopher J. ; Post, Wendy S.

The New England Journal of Medicine, Feb 7, 2013, Vol.368(6), p.503(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic associations with valvular calcification and aortic stenosis.(Report)

Thanassoulis, George ; Campbell, Catherine Y. ; Owens, David S. ; Smith, J. Gustav ; Smith, Albert V. ; Peloso, Gina M. ; Kerr, Kathleen F. ; Pechlivanis, Sonali ; Budoff, Matthew J. ; Harris, Tamara B. ; Malhotra, Rajeev ; O'brien, Kevin D. ; Kamstrup, Pia R. ; Nordestgaard, Borge G. ; Tybjaerg - Hansen, Anne ; Allison, Matthew A. ; Aspelund, Thor ; Criqui, Michael H. ; Heckbert, Susan R. ; Shih - Jen Hwang ; Yongmei Liu ; Sjogren, Marketa ; Van Der Pals, Jesper ; Kalsch, Hagen ; Muhleisen, Thomas W. ; Nothen, Markus M. ; Cupples, L. Adrienne ; Caslake, Muriel ; Di Angelantonio, Emanuele ; Danesh, John ; Rotter, Jerome I. ; Sigurdsson, Sigurdur ; Quenna Wong ; Erbel, Raimund ; Kathiresan, Sekar ; Melander, Olle ; Gudnason, Vilmundur ; O'donnell, Christopher J. ; Post, Wendy S.

The New England Journal of Medicine, Feb 7, 2013, Vol.368(6), p.503(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...