skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comparing Juvenile Justice Systems: Towards a Qualitative Research Project in East Asia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Juvenile Justice Systems: Towards a Qualitative Research Project in East Asia

Travers, Max

Asian Journal of Criminology, 6/2013, Vol.8(2), pp.115-128 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1871-0131 ; E-ISSN: 1871-014X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11417-012-9152-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Juvenile Justice Systems: Towards a Qualitative Research Project in East Asia

Travers, Max

Asian Journal of Criminology, 2013, Vol.8(2), pp.115-128 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1871-0131 ; E-ISSN: 1871-014X ; DOI: 10.1007/s11417-012-9152-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Juvenile Justice Systems: Towards a Qualitative Research Project in East Asia.(Report)

Travers, Max

Asian Journal of Criminology, June, 2013, Vol.8(2), p.115(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1871-0131

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...