skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensated hypertrophy of cardiac ventricles in aged transgenic FVB/N mice overexpressing calsequestrin

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht G ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian D ; Kranias, Evangelia G

Molecular and cellular biochemistry, January 2003, Vol.242(1-2), pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0300-8177 ; PMID: 12619861 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensated hypertrophy of cardiac ventricles in aged transgenic FVB/N mice overexpressing calsequestrin

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian ; Kranias, Evangelia

Molecular and Cellular Biochemistry, 2003, Vol.242(1), pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0300-8177 ; E-ISSN: 1573-4919 ; DOI: 10.1023/A:1021196402952

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...