skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solubility and Fractionation of Different Metals in Fly Ash of Powder River Basin Coal

Bhattacharyya, Pradip ; Reddy, K ; Attili, Viswatej

Water, Air and Soil Pollution, Sep 2011, Vol.220(1-4), pp.327-337 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0757-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solubility and Fractionation of Different Metals in Fly Ash of Powder River Basin Coal

Bhattacharyya, Pradip ; Reddy, K. ; Attili, Viswatej

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.220(1), pp.327-337 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0757-1

Toàn văn sẵn có

3
Solubility and Fractionation of Different Metals in Fly Ash of Powder River Basin Coal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solubility and Fractionation of Different Metals in Fly Ash of Powder River Basin Coal

Bhattacharyya, Pradip ; Reddy, K. J. ; Attili, Viswatej

Water, Air, & Soil Pollution, 9/2011, Vol.220(1-4), pp.327-337 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-011-0757-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solubility and fractionation of different metals in fly ash of powder river basin coal

Bhattacharyya, Pradip ; Reddy, K. J. ; Attili, Viswatej

Water, Air, & Soil Pollution, Sept, 2011, Vol.220(1-4), p.327(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solubility and Fractionation of Different Metals in Fly Ash of Powder River Basin Coal.(Report)

Bhattacharyya, Pradip ; Reddy, K. J. ; Attili, Viswatej

Water, Air, & Soil Pollution, Sept, 2011, Vol.220(1-4), p.327(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...