skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetting of calcium fluoride by liquid metals

Barzilai, Shmuel ; Froumin, Natalya ; Glickman, Eugene ; Fuks, David ; Frage, Nahum

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(24), pp.8404-8418 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6680-z

Toàn văn sẵn có

2
Wetting of calcium fluoride by liquid metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetting of calcium fluoride by liquid metals

Barzilai, Shmuel ; Froumin, Natalya ; Glickman, Eugene ; Fuks, David ; Frage, Nahum

Journal of Materials Science, 12/2012, Vol.47(24), pp.8404-8418 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-6680-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetting of calcium fluoride by liquid metals.(HTC 2012)

Barzilai, Shmuel ; Froumin, Natalya ; Glickman, Eugene ; Fuks, David ; Frage, Nahum

Journal of Materials Science, Dec 15, 2012, Vol.47(24), p.8404(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...