skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schwermetallbestimmung (Pb, Cd, Hg) in Klärschlämmen ohne chemischen Aufschluß mit der Zeeman-Atomabsorptionsspektroskopie
Determination of heavy metals (Pb, Cd, Hg) in sewage sludge using Zeeman AAS without chemical decomposition

Kurfürst, U. ; Rues, B.

Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 1981, Vol.308(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0016-1152 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/BF00487824

Toàn văn không sẵn có

2
Schwermetallbestimmung (Pb, Cd, Hg) in Klärschlämmen ohne chemischen Aufschluß mit der Zeeman-Atomabsorptionsspektroskopie
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schwermetallbestimmung (Pb, Cd, Hg) in Klärschlämmen ohne chemischen Aufschluß mit der Zeeman-Atomabsorptionsspektroskopie

Kurfürst, U. ; Rues, B.

Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 1/1981, Vol.308(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0016-1152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00487824

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...