skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang, Yanchun ; Qiao, Min ; Liu, Yunxia ; Zhu, Yongguan

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60833-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang, Yanchun ; Qiao, Min ; Liu, Yunxia ; Zhu, Yongguan

Journal of environmental sciences (China), 2012, Vol.24(4), pp.690-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 22894104 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang , Yanchun ; Qiao , Min ; Liu , Yunxia ; Zhu , Yongguan

Journal of environmental sciences, 2012, Vol.24(4), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

4
Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang, Yanchun ; Qiao, Min ; Liu, Yunxia ; Zhu, Yongguan

Journal of Environmental Sciences, 4/2012, Vol.24(4), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(11)60833-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...