skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of South African Life Sciences and Biology textbooks for inclusion of the nature of science

Ramnarain, Umesh ; Padayachee, Keshni

South African Journal of Education, 01 February 2015, Vol.35(1), pp.01-08 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 2076-3433 ; E-ISSN: 2076-3433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Analysis of South African Life Sciences and Biology Textbooks for Inclusion of the Nature of Science

Ramnarain, Umesh ; Padayachee, Keshni

South African Journal of Education, February 2015, Vol.35(1) [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0256-0100 ; E-ISSN: 2076-3433

Toàn văn sẵn có

3
English<br>A comparative analysis of South African Life Sciences and Biology textbooks for inclusion of the nature of science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English
A comparative analysis of South African Life Sciences and Biology textbooks for inclusion of the nature of science

Ramnarain, Umesh ; Padayachee, Keshni

South African Journal of Education, 02/27/2015, Vol.35(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 02560100 ; E-ISSN: 20763433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15700/201503062358

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of South African Life Sciences and Biology textbooks for inclusion of the nature of science

Umesh Ramnarain ; Keshni Padayachee

South African Journal of Education, 01 February 2015, Vol.35(1), pp.01-08 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2076-3433 ; E-ISSN: 2076-3433

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...