skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A boosting algorithm with application for epistasis discovery

Bethany J Wolf ; Elizabeth G Hill ; Elizabeth H Slate ; Carola A Neumann ; Emily Kistner-Griffin

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(11), p.e47281 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery

Wolf, Bethany ; Hill, Elizabeth ; Slate, Elizabeth ; Neumann, Carola ; Kistner-Griffin, Emily

PLoS One, Nov 2012, Vol.7(11), p.e47281 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery

Wolf, Bethany J ; Hill, Elizabeth G ; Slate, Elizabeth H ; Neumann, Carola A ; Kistner-Griffin, Emily; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281 ; PMCID: 3493573 ; PMID: 23144812

Toàn văn sẵn có

4
LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery

Wolf, Bethany J. ; Hill, Elizabeth G. ; Slate, Elizabeth H. ; Neumann, Carola A. ; Kistner-Griffin, Emily; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 11/8/2012, Vol.7(11), p.e47281 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0047281

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery.(Research Article)

Wolf, Bethany J. ; Hill, Elizabeth G. ; Slate, Elizabeth H. ; Neumann, Carola A. ; Kistner - Griffin, Emily

PLoS ONE, Nov 8, 2012, Vol.7(11), p.e47281 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A boosting algorithm with application for epistasis discovery

Wolf, Bethany J ; Hill, Elizabeth G ; Slate, Elizabeth H ; Neumann, Carola A ; Kistner-Griffin, Emily

PloS one, 2012, Vol.7(11), pp.e47281 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23144812 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery.(Research Article)

Wolf, Bethany J. ; Hill, Elizabeth G. ; Slate, Elizabeth H. ; Neumann, Carola A. ; Kistner-Griffin, Emily

PLoS ONE, Nov 8, 2012, Vol.7(11), p.e47281 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...