skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ULICNA NOMENKLATURA GRADA SPLITA KAO ODRAZ POLITICKIH I KULTURNIH PROMJENA

Mirosevic, Lena ; Borzic, Marin

Etnoloska Tribina, 2014, Vol.44(37), pp.187-201,296 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03511944 ; E-ISSN: 13330993

Toàn văn sẵn có

2
Ulična nomenklatura grada Splita kao odraz političkih i kulturnih promjena
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ulična nomenklatura grada Splita kao odraz političkih i kulturnih promjena

Mirošević, Lena ; Borzić, Marin

Etnoloska tribina, 12/20/2014, Vol.44(37), pp.187-201 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 03511944 ; E-ISSN: 18489540 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15378/1848-9540.2014.37.07

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ulična nomenklatura grada Splita kao odraz političkih i kulturnih promjena

Mirošević, Lena ; Borzić, Marin

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 2014, Vol.44(37), pp.187-201 [Tạp chí có phản biện]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

ISSN: 0351-1944 ; E-ISSN: 1848-9540

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...