skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAMPLEX: Automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Krzeminski, Mickaël ; Loth, Karine ; Boelens, Rolf ; Bonvin, Alexandre

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-51 ; PMID: 20102599

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAMPLEX: Automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Krzeminski, Mickaël ; Loth, Karine ; Boelens, Rolf ; Bonvin, Alexandre

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.51 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-51

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAMPLEX: automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Krzeminski, Mickaël ; Loth, Karine ; Boelens, Rolf ; Bonvin, Alexandre; Bmc, Ed (Editor)

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-51

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAMPLEX: automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Krzeminski, Mickaël ; Loth, Karine ; Boelens, Rolf ; Bonvin, Alexandre M J J

BMC bioinformatics, 26 January 2010, Vol.11, pp.51 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 20102599 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-51

Toàn văn sẵn có

5
SAMPLEX: Automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAMPLEX: Automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Krzeminski, Mickaël ; Loth, Karine ; Boelens, Rolf ; Bonvin, Alexandre Mjj

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-11-51

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAMPLEX: Automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Krzeminski, Mickaël ; Loth, Karine ; Boelens, Rolf ; Bonvin, Alexandre Mjj

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.51-51 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-51 ; PMCID: 2823710 ; PMID: 20102599

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAMPLEX: Automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Loth Karine ; Krzeminski Mickaël ; Boelens Rolf ; Bonvin Alexandre Mjj

BMC Bioinformatics, 01 January 2010, Vol.11(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-51

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...