skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interaction model for visualizations beyond the desktop

Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2396-405 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051806 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.134

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interaction Model for Visualizations Beyond The Desktop

Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre; Jansen, Yvonne (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 01 November 2013, Vol.19(12), pp.2396-2405 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.134

Toàn văn không sẵn có

3
An Interaction Model for Visualizations Beyond The Desktop
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interaction Model for Visualizations Beyond The Desktop

Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12/2013, Vol.19(12), pp.2396-2405 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 1077-2626 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2013.134

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...