skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunodominant major outer membrane proteins of Ehrlichia chaffeensis are encoded by a polymorphic multigene family

Ohashi, N ; Zhi, N ; Zhang, Y ; Rikihisa, Y

Infection and immunity, January 1998, Vol.66(1), pp.132-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 9423849 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunodominant Major Outer Membrane Proteins of Ehrlichia chaffeensis Are Encoded by a Polymorphic Multigene Family

Ohashi, Norio ; Zhi, Ning ; Zhang, Yilan ; Rikihisa, Yasuko

Infection and Immunity, 1998, Vol. 66(1), p.132 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 9423849

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...