skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Jewish Identity, Israeli Nationalism, and Soviet Jewish Migration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish Identity, Israeli Nationalism, and Soviet Jewish Migration

Tabory, E.

Journal of Church and State, 04/01/1991, Vol.33(2), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jcs/33.2.287

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish identity, Israeli nationalism, and Soviet Jewish migration

Tabory, Ephraim

Journal of Church and State, Spring, 1991, Vol.33(2), p.287-299 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish identity, Israeli nationalism, and Soviet Jewish migration

Tabory, Ephraim

Journal of Church and State, Spring, 1991, Vol.33(2), p.287-299 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...