skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Institutions and the State of Accountability in Africa

Ayittey, George

Social Research, Winter 2010, Vol.77(4), pp.1183-1210,1466 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional institutions and the state of accountability in Africa.(Report)

Ayittey, George B. N.

Social Research, Winter, 2010, Vol.77(4), p.1183(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...