skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delusional Infestation in a Patient with Renal Failure, Metabolic Syndrome, and Chronic Cerebrovascular Disease Treated with Aripiprazole: A Case Report

Bernardo Carpiniello ; Federica Pinna ; Raffaella Tuveri

Case Reports in Medicine, 01 January 2011, Vol.2011 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2011/103652

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delusional Infestation in a Patient with Renal Failure, Metabolic Syndrome, and Chronic Cerebrovascular Disease Treated with Aripiprazole: A Case Report

Carpiniello, Bernardo ; Pinna, Federica ; Tuveri, Raffaella; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2011, Vol.2011, 3 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2011/103652

Toàn văn sẵn có

3
Delusional Infestation in a Patient with Renal Failure, Metabolic Syndrome, and Chronic Cerebrovascular Disease Treated with Aripiprazole: A Case Report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delusional Infestation in a Patient with Renal Failure, Metabolic Syndrome, and Chronic Cerebrovascular Disease Treated with Aripiprazole: A Case Report

Carpiniello, Bernardo ; Pinna, Federica ; Tuveri, Raffaella

Case Reports in Medicine, 2011, Vol.2011, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2011/103652

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delusional infestation in a patient with renal failure, metabolic syndrome, and chronic cerebrovascular disease treated with aripiprazole: a case report

Carpiniello, Bernardo ; Pinna, Federica ; Tuveri, Raffaella

Case reports in medicine, 2011, Vol.2011, pp.103652 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1687-9635 ; PMID: 22174718 Version:1 ; DOI: 10.1155/2011/103652

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delusional Infestation in a Patient with Renal Failure, Metabolic Syndrome, and Chronic Cerebrovascular Disease Treated with Aripiprazole: A Case Report

Carpiniello, Bernardo ; Pinna, Federica ; Tuveri, Raffaella

Case Reports in Medicine, 2011, Vol.2011 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2011/103652 ; PMCID: 3226352 ; PMID: 22174718

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...