skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastric Dilation due to a Neuroleptic Agent in an Elderly Patient: A Case Report

Parent, V ; Popitean, L ; Loctin, A ; Camus, A ; Manckoundia, P; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2014, Vol.2014, 3 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2014/961048

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastric dilation due to a neuroleptic agent in an elderly patient: a case report.(Case Report)(Case study)

Parent, V. ; Popitean, L. ; Loctin, A. ; Camus, A. ; Manckoundia, P.

Case Reports in Medicine, Annual, 2014 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1687-9627 ; DOI: 10.1155/2014/961048

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastric Dilation due to a Neuroleptic Agent in an Elderly Patient: A Case Report

Parent, V ; Popitean, L ; Loctin, A ; Camus, A ; Manckoundia, P

Case Reports in Medicine, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16879627 ; E-ISSN: 16879635 ; DOI: 10.1155/2014/961048

Toàn văn sẵn có

4
Gastric Dilation due to a Neuroleptic Agent in an Elderly Patient: A Case Report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastric Dilation due to a Neuroleptic Agent in an Elderly Patient: A Case Report

Parent, V. ; Popitean, L. ; Loctin, A. ; Camus, A. ; Manckoundia, P.

Case Reports in Medicine, 2014, Vol.2014, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2014/961048

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastric Dilation due to a Neuroleptic Agent in an Elderly Patient: A Case Report

Parent, V ; Popitean, L ; Loctin, A ; Camus, A ; Manckoundia, P

Case reports in medicine, 2014, Vol.2014, pp.961048 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1687-9627 ; PMID: 25161671 Version:1 ; DOI: 10.1155/2014/961048

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastric Dilation due to a Neuroleptic Agent in an Elderly Patient: A Case Report

Parent, V ; Popitean, L ; Loctin, A ; Camus, A ; Manckoundia, P

Case Reports in Medicine, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2014/961048 ; PMCID: 4138950 ; PMID: 25161671

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastric Dilation due to a Neuroleptic Agent in an Elderly Patient: A Case Report

V. Parent ; L. Popitean ; A. Loctin ; A. Camus ; P. Manckoundia

Case Reports in Medicine, 01 January 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2014/961048

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...