skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases

Galeotti, Caroline C ; Kaveri, Srini V ; Bayry, Jagadeesh

International Immunology, 2017, Vol.29(11), pp.491-498 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: 10.1093/intimm/dxx039

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases

Galeotti, Caroline ; Kaveri, Srini V ; Bayry, Jagadeesh

International Immunology, 2017, Vol.29(11), pp.491-498 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: 10.1093/intimm/dxx039

Toàn văn sẵn có

3
IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases

Galeotti, Caroline ; Kaveri, Srini V ; Bayry, Jagadeesh

International Immunology, 12/30/2017, Vol.29(11), pp.491-498 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/intimm/dxx039

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases

Galeotti, Caroline ; Kaveri, Srini V ; Bayry, Jagadeesh

International immunology, 30 December 2017, Vol.29(11), pp.491-498 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2377 ; PMID: 28666326 Version:1 ; DOI: 10.1093/intimm/dxx039

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases

Galeotti, Caroline ; Kaveri, Srini V ; Bayry, Jagadeesh

International Immunology, 2017, Vol. 29(11), pp.491-498 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: 10.1093/intimm/dxx039

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...