skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE “MAKE AND/OR BUY” DECISIONS OF CORPORATE POLITICAL LOBBYING: INTEGRATING THE ECONOMIC EFFICIENCY AND LEGITIMACY PERSPECTIVES

Jia, Nan

Academy of Management. The Academy of Management Review, Apr 2018, Vol.43(2), p.307 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03637425 ; E-ISSN: 19303807

Toàn văn không sẵn có

2
The “Make and/or Buy” Decisions of Corporate Political Lobbying: Integrating the Economic Efficiency and Legitimacy Perspectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The “Make and/or Buy” Decisions of Corporate Political Lobbying: Integrating the Economic Efficiency and Legitimacy Perspectives

Jia, Nan

Academy of Management Review, 04/2018, Vol.43(2), pp.307-326 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0363-7425 ; E-ISSN: 1930-3807 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5465/amr.2016.0148

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "make and/or buy" decisions of corporate political lobbying integrating the economic efficiency and legitimacy perspectives

Jia, Nan

The Academy of Management review : AMR, 2018, Vol.43(2), pp. 307-326 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0363-7425

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...