skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of fungal laccase fused with cellulose-binding domain to develop low-lignin rice plants

Furukawa , Toru ; Sawaguchi , Chiho ; Watanabe , Aiko ; Takahashi , Maki ; Nigorikawa , Mutsumi ; Furukawa , Kayoko ; Iimura , Yosuke ; Kajita , Shinya ; Oguchi , Taichi ; Ito , Yukihiro ; Sonoki , Tomonori

Journal of bioscience and bioengineering, 2013, Vol.116(5), pp.616-619 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of fungal laccase fused with cellulose-binding domain to develop low-lignin rice plants

Furukawa, Toru ; Sawaguchi, Chiho ; Watanabe, Aiko ; Takahashi, Maki ; Nigorikawa, Mutsumi ; Furukawa, Kayoko ; Iimura, Yosuke ; Kajita, Shinya ; Oguchi, Taichi ; Ito, Yukihiro ; Sonoki, Tomonori

Journal of bioscience and bioengineering, November 2013, Vol.116(5), pp.616-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 23731869 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2013.05.007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of fungal laccase fused with cellulose-binding domain to develop low-lignin rice plants

Furukawa, Toru ; Sawaguchi, Chiho ; Watanabe, Aiko ; Takahashi, Maki ; Nigorikawa, Mutsumi ; Furukawa, Kayoko ; Iimura, Yosuke ; Kajita, Shinya ; Oguchi, Taichi ; Ito, Yukihiro ; Sonoki, Tomonori

Journal of Bioscience and Bioengineering, November 2013, Vol.116(5), pp.616-619 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2013.05.007

Toàn văn sẵn có

4
Application of fungal laccase fused with cellulose-binding domain to develop low-lignin rice plants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of fungal laccase fused with cellulose-binding domain to develop low-lignin rice plants

Furukawa, Toru ; Sawaguchi, Chiho ; Watanabe, Aiko ; Takahashi, Maki ; Nigorikawa, Mutsumi ; Furukawa, Kayoko ; Iimura, Yosuke ; Kajita, Shinya ; Oguchi, Taichi ; Ito, Yukihiro ; Sonoki, Tomonori

Journal of Bioscience and Bioengineering, 11/2013, Vol.116(5), pp.616-619 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2013.05.007

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of fungal laccase fused with cellulose-binding domain to develop low-lignin rice plants

Journal of Bioscience and Bioengineering, Nov, 2013, Vol.116(5), p.616(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...