skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction.(Report)

Pang, Minglun ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Chinese Science Bulletin, July, 2008, Vol.53(13), p.1978(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1001-6538

Toàn văn sẵn có

2
Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction

Pang, Minglun ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Science Bulletin, 7/2008, Vol.53(13), pp.1978-1982 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2095-9273 ; E-ISSN: 2095-9281 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11434-008-0257-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction

Pang, MingLun ; Yao, YingMing ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Chinese Science Bulletin, 2008, Vol.53(13), pp.1978-1982 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1001-6538 ; E-ISSN: 1861-9541 ; DOI: 10.1007/s11434-008-0257-x

Toàn văn sẵn có

4
Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction - Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction - Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction

PANG ; MingLun ; YAO ; YingMing ; ZHANG ; Yong ; SHEN ; Qi

中国科学通报:英文版 - Chinese Science Bulletin, 2008, Vol.53(13), pp.1978-1982 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-6538

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...