skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Structural Basis for Allosteric Regulation of GPCRs by Sodium Ions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Allosteric Regulation of GPCRs by Sodium Ions

Liu, W. ; Chun, E. ; Thompson, A. A. ; Chubukov, P. ; Xu, F. ; Katritch, V. ; Han, G. W. ; Roth, C. B. ; Heitman, L. H. ; Ijzerman, A. P. ; Cherezov, V. ; Stevens, R. C.

Science, 07/13/2012, Vol.337(6091), pp.232-236 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1219218

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for allosteric regulation of GPCRs by sodium ions.(REPORTS)(G protein-coupled receptors)(Author abstract)(Report)

Liu, Wei ; Chun, Eugene ; Thompson, Aaron A. ; Chubukov, Pavel ; Xu, Fei ; Katritch, Vsevolod ; Han, Gye Won ; Roth, Christopher B. ; Heitman, Laura H. ; Ijzerman, Adriaan P. ; Cherezov, Vadim ; Stevens, Raymond C.

Science, July 13, 2012, Vol.337(6091), p.232(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for allosteric regulation of GPCRs by sodium ions.(REPORTS)(G protein-coupled receptors)(Author abstract)(Report)

Liu, Wei ; Chun, Eugene ; Thompson, Aaron A. ; Chubukov, Pavel ; Xu, Fei ; Katritch, Vsevolod ; Han, Gye Won ; Roth, Christopher B. ; Heitman, Laura H. ; Ijzerman, Adriaan P. ; Cherezov, Vadim ; Stevens, Raymond C.

Science, July 13, 2012, Vol.337(6091), p.232(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Allosteric Regulation of GPCRs by Sodium Ions

Liu, Wei ; Chun, Eugene ; Thompson, Aaron A. ; Chubukov, Pavel ; Xu, Fei ; Katritch, Vsevolod ; Han, Gye Won ; Roth, Christopher B. ; Heitman, Laura H. ; Ijzerman, Adriaan P. ; Cherezov, Vadim ; Stevens, Raymond C.

Science, 13 July 2012, Vol.337(6091), pp.232-236 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for allosteric regulation of GPCRs by sodium ions

Liu, Wei ; Chun, Eugene ; Thompson, Aaron A ; Chubukov, Pavel ; Xu, Fei ; Katritch, Vsevolod ; Han, Gye Won ; Roth, Christopher B ; Heitman, Laura H ; Ijzerman, Adriaan P ; Cherezov, Vadim ; Stevens, Raymond C

Science (New York, N.Y.), 13 July 2012, Vol.337(6091), pp.232-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22798613 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1219218

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...