skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous Ferroelectric Order in a Bent-Core Smectic Liquid Crystal of Fluid Orthorhombic Layers

R Reddy ; C Zhu ; R Shao ; E Korblova ; T Gong ; Y Shen ; M Glaser ; J Maclennan ; D Walba ; N Clark

Science, 2011, Vol.332(6025) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1197248 ; TRN: US201212%%384

Toàn văn sẵn có

2
Spontaneous Ferroelectric Order in a Bent-Core Smectic Liquid Crystal of Fluid Orthorhombic Layers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous Ferroelectric Order in a Bent-Core Smectic Liquid Crystal of Fluid Orthorhombic Layers

Reddy, R. A. ; Zhu, C. ; Shao, R. ; Korblova, E. ; Gong, T. ; Shen, Y. ; Garcia, E. ; Glaser, M. A. ; Maclennan, J. E. ; Walba, D. M. ; Clark, N. A.

Science, 04/01/2011, Vol.332(6025), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1197248

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous ferroelectric order in a bent-core smectic liquid crystal of fluid orthorhombic layers.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Reddy, R. Amaranatha ; Zhu, Chenhui ; Shao, Renfan ; Korblova, Eva ; Gong, Tao ; Shen, Yongqiang ; Garcia, Edgardo ; Glaser, Matthew A. ; Maclennan, Joseph E. ; Walba, David M. ; Clark, Noel A.

Science, April 1, 2011, Vol.332(6025), p.72(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous ferroelectric order in a bent-core smectic liquid crystal of fluid orthorhombic layers.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Reddy, R. Amaranatha ; Zhu, Chenhui ; Shao, Renfan ; Korblova, Eva ; Gong, Tao ; Shen, Yongqiang ; Garcia, Edgardo ; Glaser, Matthew A. ; Maclennan, Joseph E. ; Walba, David M. ; Clark, Noel A.

Science, April 1, 2011, Vol.332(6025), p.72(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous Ferroelectric Order in a Bent-Core Smectic Liquid Crystal of Fluid Orthorhombic Layers

Reddy, R. Amaranatha ; Zhu, Chenhui ; Shao, Renfan ; Korblova, Eva ; Gong, Tao ; Shen, Yongqiang ; Garcia, Edgardo ; Glaser, Matthew A. ; Maclennan, Joseph E. ; Walba, David M. ; Clark, Noel A.

Science, 1 April 2011, Vol.332(6025), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous Ferroelectric Order in a Bent-Core Smectic Liquid Crystal of Fluid Orthorhombic Layers

Reddy, R. Amaranatha ; Zhu, Chenhui ; Shao, Renfan ; Korblova, Eva ; Gong, Tao ; Shen, Yongqiang ; Garcia, Edgardo ; Glaser, Matthew A. ; Maclennan, Joseph E. ; Walba, David M. ; Clark, Noel A.

Science, 1 April 2011, Vol.332(6025), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous ferroelectric order in a bent-core smectic liquid crystal of fluid orthorhombic layers

Reddy, R Amaranatha ; Zhu, Chenhui ; Shao, Renfan ; Korblova, Eva ; Gong, Tao ; Shen, Yongqiang ; Garcia, Edgardo ; Glaser, Matthew A ; Maclennan, Joseph E ; Walba, David M ; Clark, Noel A

Science (New York, N.Y.), 01 April 2011, Vol.332(6025), pp.72-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21454782 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1197248

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...