skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstruction of Spatial Identity in the Separated Cities: The Cases of Blagoveshensk and Heihe

I. Yu. Okunev ; D. V. Basova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-119-120

Toàn văn sẵn có

2
Deconstruction of Spatial Identity in the Separated Cities: The Cases of Blagoveshensk and Heihe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstruction of Spatial Identity in the Separated Cities: The Cases of Blagoveshensk and Heihe

Okunev, I. Yu. ; Basova, D. V.

Comparative Politics (Russia), 10/06/2015, Vol.6(4(21)), p.119 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-119-120

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...