skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

Cairn.info

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200921187 ; ISBN: 9782200921187

Toàn văn sẵn có

2
Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K. ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2006, Vol.Printemps(1), p.79 [Tạp chí có phản biện]

CAIRN (via CrossRef)

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3917/pe.061.0079

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...