skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Hardness Of Approximation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hegemon on the Offensive: Chinese Perspectives on U.S. Global Strategy

Deng, Yong

Political Science Quarterly, 2001, Vol.116(3), pp.343-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing the Northern Ireland Peace Process on the World Stage

Dixon, Paul

Political Science Quarterly, 2006, Vol.121(1), pp.61-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingency, Catalysts, and International System Change

Lebow, Richard Ned

Political Science Quarterly, 2000, Vol.115(4), pp.591-616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebuilding Bosnia: A Model to Emulate or to Avoid?

Mcmahon, Patrice C.

Political Science Quarterly, 2004, Vol.119(4), pp.569-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War Has Almost Ceased to Exist: An Assessment

Mueller, John

Political Science Quarterly, 2009, Vol.124(2), pp.297-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Structural Idol: An American Federalist Republic?

Parent, Joseph M.

Political Science Quarterly, 2009, Vol.124(3), pp.513-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engagement, Containment, and the International Politics of Eurasia

Rivera, David W.

Political Science Quarterly, 2003, Vol.118(1), pp.81-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transatlantic Bipolarity and the End of Multilateralism

Van Oudenaren, John

Political Science Quarterly, 2005, Vol.120(1), pp.1-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivera, David W.
  2. Mcmahon, Patrice C.
  3. Parent, Joseph M.
  4. Mueller, J
  5. Parent, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...