skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Government xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Banciu, R.I. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORD STREAM 2 and its Soft Power – an Unfolding Playground for the European Union

Roxana Ioana Banciu

Romanian Journal of European Affairs, 01 June 2016, Vol.16(2), pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8271 ; E-ISSN: 1841-4273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roxana Ioana Banciu
  2. Banciu, Roxana
  3. Banciu, R.I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...