skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Soil Contamination xóa Tác giả/ người sáng tác: Allard, Bert xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Metal-Contaminated Soil by Organic Metabolites from Fungi II--Metal Redistribution.(Report)

Arwidsson, Zandra ; Allard, Bert

Water, Air, & Soil Pollution, March, 2010, Vol.207(1-4), p.5(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Metal Contaminated Soil by Organic Metabolites from Fungi I—Production of Organic Acids

Arwidsson , Zandra ; Johansson , Emma ; Von Kronhelm , Thomas ; Allard , Bert ; Van Hees , Patrick

Water, air, and soil pollution, 2010, Vol.205(1), pp.215-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation of Heavy Metals in Road Runoff and Roadside Total Deposition

Bäckström, Mattias ; Nilsson, Ulrika ; Håkansson, Karsten ; Allard, Bert ; Karlsson, Stefan

Water, Air and Soil Pollution, Jul 2003, pp.343-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/A:1024545916834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury Transport and Speciation during Electrokinetic Soil Remediation

Suèr, Pascal ; Allard, Bert

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2003, pp.99-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/A:1022873019904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Allard, Bert
  2. Allard, B
  3. Allard , Bert
  4. Arwidsson , Zandra
  5. Arwidsson, Zandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...