skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa Chủ đề: Children Of Immigrants xóa Chủ đề: Immigrant Children xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Living Arrangements of Children of Immigrants

Landale, Nancy ; Thomas, Kevin J. A ; Van Hook, Jennifer

The Future of Children, 2011, Vol.21(1), pp.43-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8289 ; E-ISSN: 1550-1558

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Physical and Psychological Well-Being of Immigrant Children

Perreira, Krista M ; Ornelas, India Jane

The Future of Children, 2011, Vol.21(1), pp.195-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8289 ; E-ISSN: 1550-1558

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Children: Introducing the Issue

Tienda, Marta ; Haskins, Ron

The Future of Children, 2011, Vol.21(1), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8289 ; E-ISSN: 1550-1558

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...