skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: National characteristics, European xóa Chủ đề: Europa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Uses of the Middle Ages in Modern European States : History, Nationhood and the Search for Origins
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uses of the Middle Ages in Modern European States : History, Nationhood and the Search for Origins

Evans, R.J.W.; Marchal, Guy P.

E-ISBN: 9780230283107 E-ISBN: 0230283101 DOI: 10.1057/9780230283107 ISBN: 9780230576025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HathiTrust Digital Library  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Palgrave Connect  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Evans, R. J. W
  2. Evans, R.J.W.
  3. Evans, Robert John Weston
  4. Marchal, Guy P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...