skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Cooperate, or Not to Cooperate: Assessing Payoffs of the Belt and Road Initiative for India

Hazarika, Obja

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Dec 2018, Vol.4(3), pp.989-1022,XI-XII [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic Dimension in China’s Foreign Relations: Reflections for China Studies in the Philippines

Tina S. Clemente

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 December 2017, Vol.3(3), pp.1173-1196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hazarika, Obja
  2. Tina S. Clemente
  3. Clemente, Tina
  4. Clemente, T.S.
  5. Hazarika, O.B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...