skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Pardon, Els xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting G protein-coupled receptor signaling at the G protein level with a selective nanobody inhibitor

Gulati, Sahil ; Jin, Hui ; Masuho, Ikuo ; Orban, Tivadar ; Cai, Yuan ; Pardon, Els ; Martemyanov, Kirill ; Kiser, Philip ; Stewart, Phoebe ; Ford, Christopher ; Steyaert, Jan ; Palczewski, Krzysztof

Nature Communications, May 2018, Vol.9, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-04432-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and functional studies on the interaction of GspC and GspD in the type II secretion system.(Report)

Korotkov, Konstantin V. ; Johnson, Tanya L. ; Jobling, Michael G. ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Heroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K. ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G. J.

PLoS Pathogens, Sept, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steyaert, J
  2. Pardon, E
  3. Steyaert, Jan
  4. Pardon, Els
  5. Cai, Yuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...