skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Ciência De Computadores xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of electron temperature and density isosurfaces or isocurves in Tokamak plasmas

Francisco José Batista Salzedas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATIC EMOTION INDUCTION AND ASSESSMENT FRAMEWORK Enhancing User Interfaces by Interperting Users Multimodal Biosignals

Jorge Teixeira ; Vasco Vinhas ; Luís Paulo Reis ; Eugénio C. Oliveira

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing Networks of Music Artists with RAMA

Luís Sarmento ; Eugénio C. Oliveira

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface Evaluation of Portuguese and International News Websites

Sérgio Nunes ; André Almeida ; Bruno Giesteira ; Fernanda Pinto ; Paula Oliveira

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...