skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the Workshop on Advanced Visual Interfaces AVI xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A semantics-based approach to designing presentations for multimedia database query results

Aloia, N ; Matera, M ; Paternò, F

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 27 May 1996, pp.91-100

ISBN: 0897918347 ; ISBN: 9780897918343 ; DOI: 10.1145/948449.948463

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Push and pull of web user interfaces in multi-device environments

Ghiani, Giuseppe ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.10-17

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254563

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paternò, F
  2. Santoro, C.
  3. Matera, M.
  4. Paternò, Fabio
  5. Santoro, Carmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...