skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2004 xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Rose, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Deeming, Helen ; Howard, Alan ; Rose, Stephen

Early Music, 2016, Vol. 44(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: 10.1093/em/caw023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Years' War: the "album amicorum" of Jonas Kröschel

Rose, Stephen

Early Music, 1 August 2012, Vol.40(3), pp.379-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03061078 ; E-ISSN: 17417260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rose, S.
  2. Rose, Stephen
  3. Deeming, Helen
  4. S. Rose
  5. Howard, Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...