skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Chủ đề: Samarium xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses and optical properties of hexathiostannates containing samarium(III) complexes with different ethylene polyamines

Jin, Qinyan ; Chen, Jiangfang ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Coordination Chemistry, 10 May 2010, Vol.63(9), pp.1492-1503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8972 ; E-ISSN: 1029-0389 ; DOI: 10.1080/00958972.2010.482666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses and characterizations of the first example of lanthanide selenidostannates prepared in mixed ethylene polyamines

Tang, Chunying ; Liu, Yun ; Wang, Fang ; Lu, Jialin ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, Vol.429, p.67(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y
  3. Jia, Dingxian
  4. Jia, D.
  5. Jia, Dx

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...