skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Cong Vinh xóa Tác giả/ người sáng tác: Pham, Quang Ha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyen, Manh Khai; Pham, Quang Ha; Nguyen, Cong Vinh; Gustafsson, Jon Petter; Öborn, Ingrid

Nguyen, Manh Khai. et al. (2008). Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems. VNU Journal of Science, Earth Sciences 24 (2008), p. 202-212; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4583

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Cong Vinh
  2. Gustafsson, Jon Petter
  3. Pham, Quang Ha
  4. Öborn, Ingrid
  5. Nguyen, Manh Khai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...