skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: eWIC Workshops in Computing (BCS) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mark Reilly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Design and Implementation of the Smartphone-based GroupNotes App for Ubiquitous and Collaborative Learning

Mark Reilly ; Haifeng Shen

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Collaborative Classroom through Shared Workspaces on Mobile Devices

Mark Reilly ; Haifeng Shen ; Paul Calder ; Henry Duh

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mark Reilly
  2. Haifeng Shen
  3. Paul Calder
  4. Henry Duh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...