skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Korean xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criticality for global citizenship in Korean English immersion camps

Ahn, So-Yeon

Language and Intercultural Communication, 02 October 2015, Vol.15(4), pp.533-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2015.1049612

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konganp'a wa Choson hugi hanmunhak [The Gong'an School and Late Choson Literature]/Kungmunhak kwa minjok kurigo kundae [National Literature and the Nation-and Modernity]

Cha, Javier ; My[Obreve]Nggwan, Kang

The Journal of Asian Studies, Vol.68(4), p.1312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911809991343

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Origins of Zulu Violence during the 1994 Democratic Transition of South Africa

Choi, Jungug

Journal of International and Area Studies, 1 December 2008, Vol.15(2), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persistence and change in Japan-China relationship

Choi, Woondo

Journal of International and Area Studies, Jun 2003, Vol.10(1), p.75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kim Dae-jung and the Persistence of Anti-Communist Hegemony in South Korea

Choi, Yong Sub

Asian Studies Review, 03 April 2017, Vol.41(2), pp.299-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2017.1299107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hangugin ŭi sobi wa yŏgasaenghwal

Epstein, Stephen J

The Journal of Asian Studies, 2002, Vol.61(1), pp.276-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2700252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready to Become a Great Power? The Recent Nationalist Movement and China's Evolving National Identity

He, Lichao

Journal of International and Area Studies, 1 December 2009, Vol.16(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of NGOs on South Korea's Decision to Dispatch Troops to Iraq

Hong, Kyudok

Journal of International and Area Studies, Dec 2005, Vol.12(2), pp.31-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Political-Economic Approach toward FTAs with East Asian Nations and Its Implications for Korea

Hyun-Jun Cho

East Asian Economic Review, 01 June 2004, Vol.8(1), pp.35-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2508-1640 ; E-ISSN: 2508-1667

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marriage as a pilgrimage to the fatherland: The case of Japanese women in the Unification Church

Hyun Mee, Kim

Asian Journal of Women's Studies, 02 January 2016, Vol.22(1), pp.16-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2015.1133168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fashioning Modernity: Changing Meanings of Clothing in Colonial Korea

Hyung Gu Lynn

Journal of International and Area Studies, 2004, Vol.11(3), pp.75-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Korean Wave and Its Implications for the Korea-China Relationship

Jang, Soo Hyun

Journal of International and Area Studies, 1 December 2012, Vol.19(2), pp.97-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-TPP Trade Policy Options for ASEAN and its Dialogue Partners: "Preference Ordering" Using CGE Analysis *

Ji, Xianbai ; Rana, Pradumna ; Chia, Wai-Mun ; Li, Changtai

East Asian Economic Review, Jun 2018, Vol.22(2), pp.177-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22348867 ; DOI: 10.11644/KIEP.EAER.2018.22.2.342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System

Jovanović, Miroslav ; Damnjanović, Jelena

Journal of Economic Integration, Mar 2015, Vol.30(1), pp.29-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2015.30.1.29

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epistemic Communities and Cooperative Security: The Case of Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region

Karlsson, Michael

Journal of International and Area Studies, Jun 2004, Vol.11(1), pp.79-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Theoretical Perspectives on the Political Economy of International Environmental Policy

Kelleher, David

Journal of International and Area Studies, Jun 2006, Vol.13(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular Warfare and Liberia's First Civil War

Kieh, George

Journal of International and Area Studies, Jun 2004, Vol.11(1), pp.57-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. covert action in Indonesia in the 1960s: Assessing the motives and consequences

Kim, Jaechun

Journal of International and Area Studies, Dec 2002, Vol.9(2), pp.63-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instant mobility, stratified prostitution market: The politics of belonging of Korean women selling sex in the U.S

Kim, Joohee

Asian Journal of Women's Studies, 02 January 2016, Vol.22(1), pp.48-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2015.1133167

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on the Problems of Colonial Modernity and "Collaboration" in Modern Korean History

Kim, Kyu

Journal of International and Area Studies, 2004, Vol.11(3), pp.95-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (32)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (8)
 2. 2003đến2005  (12)
 3. 2006đến2011  (7)
 4. 2012đến2016  (9)
 5. Sau 2016  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (39)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Arabic  (1)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choi, Jungug
 2. Choi, Woondo
 3. Kim, Nam-Kook
 4. Lambert, Rob
 5. Kim, Jaechun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...