skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The burghs and parliament in Scotland, c.1550–1651
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The burghs and parliament in Scotland, c.1550–1651

Alan R. Macdonald

E-ISBN 9780754653288 ; E-ISBN 9780754684299

Toàn văn không sẵn có

2
City charter making in Minnesota
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City charter making in Minnesota

Anderson, William; University of Minnesota. Bureau for Research in Government (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The philosopher in the city the moral dimensions of urban politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The philosopher in the city the moral dimensions of urban politics

Arkes, Hadley

E-ISBN 0691028222 ; E-ISBN 0691093563 ; E-ISBN 9780691615257 ; E-ISBN 9781400859115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan

Ashford, Douglas Elliott

E-ISBN 0691623457 ; E-ISBN 1400874572 ; E-ISBN 9780691623450 ; E-ISBN 9781400874576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Territorial Choice : The Politics of Boundaries and Borders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Choice : The Politics of Boundaries and Borders

Baldersheim, Harald, Professor; Rose, Lawrence E., Professor

E-ISBN: 9780230289826 E-ISBN: 0230289827 DOI: 10.1057/9780230289826 ISBN: 9780230233331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
From recovery to catastrophe municipal stabilization and political crisis in Weimar, Germany (Monographs in german history)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From recovery to catastrophe municipal stabilization and political crisis in Weimar, Germany (Monographs in german history)

Ben Lieberman

E-ISBN 1571811044 ; E-ISBN 9781571811042

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen Governance: Leading American Communities into the 21st Century

Box, Richard

ISBN: 9780761912583 ; E-ISBN: 9781483328249 ; DOI: 10.4135/9781483328249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A city in the republic: antebellum New York and the origins of machine politics

Bridges, Amy

ISBN: 0-521247-21-7 ; ISBN: 5-21070880 ; ISBN: 978-0521247214 ; ISBN: 978-0521070881 ; ISBN: 978-0511087813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
PR and communication in local government and public services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PR and communication in local government and public services

Brown, John

E-ISBN 9780749466169 ; E-ISBN 9780749466176

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
British Devolution and European Policy-Making : Transforming Britain into Multi-Level Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Devolution and European Policy-Making : Transforming Britain into Multi-Level Governance

Bulmer, Simon, Professor; Burch, Martin, Professor; Carter, Caitríona, Dr; Hogwood, Patricia, Dr; Scott, Andrew, Dr

E-ISBN: 9781403918468 E-ISBN: 1403918465 DOI: 10.1057/9781403918468 ISBN: 9781403900104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Fiscal austerity and innovation in local governance in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal austerity and innovation in local governance in Europe

Carlos Nunes Silva ; Ján Buček

E-ISBN 9781472432438 ; E-ISBN 9781472432445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Explaining local government Local government in Britain since 1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining local government Local government in Britain since 1800

Chandler, J. A

E-ISBN 9780719067068 ; E-ISBN 9781847792099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Equality and public policy exploring the impact of devolution in the UK
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality and public policy exploring the impact of devolution in the UK

Chaney, Paul

E-ISBN 9780708323267 ; E-ISBN 9780708323274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Beyond devolution and decentralisation Building regional capacity in Wales and Brittany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond devolution and decentralisation Building regional capacity in Wales and Brittany

Cole, Alistair

E-ISBN 0719070929 ; E-ISBN 9780719070921 ; E-ISBN 9781847792105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Leading the localities Executive mayors in English local governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading the localities Executive mayors in English local governance

Copus, Colin

E-ISBN 0719071860 ; E-ISBN 9780719071867 ; E-ISBN 9781847792112

Toàn văn không sẵn có

16
Implementing holistic government joined-up action on the ground
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing holistic government joined-up action on the ground

David Wilkinson

E-ISBN 184742497X ; E-ISBN 1861341431 ; E-ISBN 9781847424976 ; E-ISBN 9781861341433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Developmental local government a case study of South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental local government a case study of South Africa

De Visser, J. W

E-ISBN 9050954251 ; E-ISBN 9789050954259

Toàn văn không sẵn có

18
Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research

De Vries, Michiel S., Professor; Reddy, P. S.; Haque, M. Shamsul, Dr

E-ISBN: 9780230287310 E-ISBN: 023028731X DOI: 10.1057/9780230287310 ISBN: 9780230517523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Lessons for the big society: planning, regeneration and the politics of community participation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons for the big society: planning, regeneration and the politics of community participation

Denis Dillon ; Bryan Fanning

E-ISBN 9781409420682 ; E-ISBN 9781409420699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Turmoil and transition in Boston a political memoir from the busing era.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turmoil and transition in Boston a political memoir from the busing era.

Dicara, Lawrence S

E-ISBN 9780761861829

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (6)
 2. 1982đến1997  (7)
 3. 1998đến2003  (11)
 4. 2004đến2010  (25)
 5. Sau 2010  (35)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (81)
 2. German  (6)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leach, Steve
 2. Rao, Nirmala
 3. Hambleton, Robin
 4. Copus, Colin
 5. Taylor, Jeff

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...