skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under The Gun: The more pressure there is to regulate firearms, the stronger the National Rifle Association becomes. But like the besieged tobacco lobby, the NRA can't resist forever.(Features/Lobbyists)

Birnbaum, Jeffrey H.

Fortune, Dec 6, 1999, Vol.140(11), p.211+

ISSN: 0015-8259

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NRA sees room to grow as faithful adjunct to the GOP: with the Christian Coalition a skeleton of its old self, the right needed a new political arm to mobilize voters. The NRA has been happy to oblige. (Articles).(National Rifle Association)

Dahl, Dick

The Nation, Nov 4, 2002, Vol.275(15), p.16

ISSN: 0027-8378

Toàn văn sẵn có

3
Ricochet : confessions of a gun lobbyist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricochet : confessions of a gun lobbyist

Feldman Richard

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - (323.4 FEL 2008) - ISBN0471679283 (cloth);ISBN9780471679288 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Fortune  (1)
 2. Nation  (1)
 3. The Nation  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dahl, D
 2. Birnbaum, Jeffrey H.
 3. Feldman Richard
 4. Dahl, Dick
 5. Birnbaum, Jeffrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...