skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 342.373  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Determination of Pb, Cr, Ni and Mn in Tap Water of Riyadh Metropolitan City Using ICP-MS after Preconcentration with Multiwalled Carbon Nanotubes - Determination of Pb, Cr, Ni and Mn in Tap Water of Riyadh Metropolitan City Using ICP-MS after Preconcentration with Multiwalled Carbon Nanotubes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of Pb, Cr, Ni and Mn in Tap Water of Riyadh Metropolitan City Using ICP-MS after Preconcentration with Multiwalled Carbon Nanotubes - Determination of Pb, Cr, Ni and Mn in Tap Water of Riyadh Metropolitan City Using ICP-MS after Preconcentration with Multiwalled Carbon Nanotubes

A. ; Ahmad ; K. ; Omer ; H.M. ; Al ; ; ; Swaidan

环境科学与工程 - Journal of Environmental Science and Engineering, 2010, Vol.4(8), pp.26-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1934-8932

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disinfectant and method of making

A. B. Arata

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-adjusting blade

A. Beran ; S. Freti

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warm compaction of steel powders

A. Bergkvist

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrode for producing chlorine through electrolysis

A. Bulan ; J. Kintrup ; R. Weber ; Ruiyong Chen ; Xiangrong Zhao ; H. Natter ; R. Hempelmann

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nickel-base alloy and solder wire for electric welding nickel alloy and steel and its application

A. Chabeuna ; D. Pieron ; A. Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination method for processing zinc silicate concentrate or mine and zinc sulphide calcined concentrate

A. D. Desouza

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for directly converting uranium hexafluoride into uranium oxide

A. Feugier

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant for thermal treatment of material and operation process thereof

A. Hornung ; H. Bockhorn ; K. Appenzeller

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle components

A-L. Nystren ; S.A. Hultin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coated knife insertion object

A. Lasong ; J. Sakrisong

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertically close unit and have make -up machine of closing unit

A. Launacer ; H. Zedlerhoffer

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electromagnetic brake

A. Lehman

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for transferring liquid metals from a collection container to a receiving container

A. Mancusi

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharp edged cutting tools

A. Peker ,S. Wiggins

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat exchanger manufacturing methods and brazing filler metal compositions useful therein

A. Rabinkin

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for improving quality of cathodes in electrolysis

A. Rantala ; H. Vitanen

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contacting and adsorbent granules

A. Schlegel

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stable absorbent particles

A. Schlegel

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contacting and adsorbent granules

A. Schlegel

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 342.373  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14.064)
 2. Toàn văn trực tuyến (329.310)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (37)
 2. 1971đến1986  (38)
 3. 1987đến1997  (1.106)
 4. 1998đến2009  (47.426)
 5. Sau 2009  (293.746)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (282.449)
 2. French  (2.545)
 3. Spanish  (228)
 4. German  (150)
 5. Italian  (129)
 6. Japanese  (79)
 7. Portuguese  (77)
 8. Arabic  (10)
 9. Russian  (8)
 10. Hungarian  (2)
 11. Turkish  (2)
 12. Dutch  (2)
 13. Finnish  (2)
 14. Lithuanian  (1)
 15. Polish  (1)
 16. Korean  (1)
 17. Hebrew  (1)
 18. Vietnamese  (1)
 19. Hindi  (1)
 20. Danish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fujita Tetsuo
 2. Yoshida, Masato
 3. Nojiri, Takeshi
 4. Abe, Yoshiyuki
 5. Wagner, Jens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...