skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Yitzhak Peterburg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

התקן ושיטה למתן שירותים למשתמש במכשיר טלביזיה
Device and method for providing services to a user of a tv set

Oleg Golobrodsky ; Moshe Peterburg ; Yitzhak Peterburg ; Gideon Drori

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oleg Golobrodsky
  2. Gideon Drori
  3. Moshe Peterburg
  4. Yitzhak Peterburg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...