skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 162  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My top 10 Email hassles

Agre, Philip

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1995, Vol.38(7), p.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From adaptive hypertext to personalized web companions

André, Elisabeth ; Rist, Thomas

Communications of the ACM, 01 May 2002, Vol.45(5), pp.43-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/506218.506243

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zoom in, zoom out

Anthes, Gary

Communications of the ACM, 01 December 2012, Vol.55(12), pp.18-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2380656.2380663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the design process

Bærentsen, Klaus ; Slavensky, Henning

Communications of the ACM, 01 May 1999, Vol.42(5), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/301353.301422

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software infrastructure and design challenges for ubiquitous computing applications

Banavar, Guruduth ; Bernstein, Abraham

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.92-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activity-Centric Computing Systems

Bardram, Jakob ; Jeuris, Steven ; Tell, Paolo ; Houben, Steven ; Voida, Stephen

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2019, Vol.62(8), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/3325901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
A generalized user interface for applications programs (II)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generalized user interface for applications programs (II)

Bass, Leonard J.

Communications of the ACM, 6/1/1985, Vol.28(6), pp.617-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3812.3816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A generalized user interface for applications programs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generalized user interface for applications programs

Bass, Leonard J. ; Bunker, Ralph E.

Communications of the ACM, 12/1/1981, Vol.24(12), pp.796-800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/358800.358802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural development of ubiquitous interfaces

Berti, Silvia ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Communications of the ACM, 01 September 2004, Vol.47(9), pp.63-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unspoken rules of spoken interaction

Bickmore, Timothy

Communications of the ACM, 01 April 2004, Vol.47(4), pp.38-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/975817.975842

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive interfaces for ubiquitous web access

Billsus, Daniel ; Brunk, Clifford ; Evans, Craig ; Gladish, Brian ; Pazzani, Michael

Communications of the ACM, 01 May 2002, Vol.45(5), pp.34-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/506218.506240

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user developers at home

Blackwell, Alan

Communications of the ACM, 01 September 2004, Vol.47(9), pp.65-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015892

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic topic models

Blei, David

Communications of the ACM, 01 April 2012, Vol.55(4), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2133806.2133826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability implications of organic user interface technologies: an inky problem

Blevis, Eli

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.56-57 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents and creativity

Boden, Margaret

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

You don't know jack about shared variables or memory models

Boehm, Hans-J ; Adve, Sarita

Communications of the ACM, 01 February 2012, Vol.55(2), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2076450.2076465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing sticky knowledge networks

Bush, Ashley ; Tiwana, Amrit

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 2005, Vol.48(5), pp.66-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/1060710.1060711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied conversational interface agents

Cassell, Justine

Communications of the ACM, 01 April 2000, Vol.43(4), pp.70-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/332051.332075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

External manifestations of trustworthiness in the interface

Cassell, Justine ; Bickmore, Timothy

Communications of the ACM, 01 December 2000, Vol.43(12), pp.50-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/355112.355123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 162  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (12)
 2. 1992đến1997  (41)
 3. 1998đến2003  (39)
 4. 2004đến2010  (37)
 5. Sau 2010  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Selker, Ted
 2. Vertegaal, Roel
 3. Miller, Christopher
 4. Bickmore, Timothy
 5. Robertson, George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...