skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản PLoS xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Zhang, Jian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEMD: An Integrated Tool of Human Epigenetic Enzymes and Chemical Modulators for Therapeutics

Huang, Zhimin ; Jiang, Haiming ; Liu, Xinyi ; Chen, Yingyi ; Wong, Jiemin ; Wang, Qi ; Huang, Wenkang ; Shi, Ting ; Zhang, Jian

PLoS One, Jun 2012, p.e39917 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners.(Research Article)

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian

PLoS ONE, Jan 26, 2012, Vol.7(1), p.e30938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...